Adatvédelem

Adatvédelem

 

 

Adatkezelési Tájékoztató

rdshop.hu honlap adatkezeléséről

2018. május 25-től

 

A Tarsago Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Tarsago) számára kiemelt fontosságú a természetes személyek személyes adatainak védelme. A Tarsago az üzemeltetésében lévő www.rdshop.hu internetes honlapon (továbbiakban: Honlap) megadott a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

A szabályozás kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra:

- Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet - továbbiakban: GDPR),

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

- Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ektv.),

- A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Grtv.).

 

A jogszabályi előírásoknak - különösen a GDPR 13. illetve 14. cikknek - megfelelően tájékoztatjuk a következőkről:

 

1. Adatkezelő

Az adatkezelő a Tarsago Kft. (továbbiakban: Tarsago). A Tarsago-t a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg 01-09-073862 alatt tartja nyilván, adószáma: 10498369-2-41, székhelye: 1138. Budapest, Népfürdő utca 22.

A Tarsago vevőszolgálata a székhelyen, a 1138. Budapest, Népfürdő utca 22. cím alatti irodaház földszintjén található. A Tarsago ügyfélszolgálat telefonszáma: (06-1) 296-3600, e-mail címe: HU-CS@tarsago.com. Honlap: www.rdshop.hu. A Tarsago levelezési címe: Tarsago Kft. Bp. 1970.  

 

2. A Tarsago Honlappal kapcsolatos adatkezelése, adatkezelési célok és jogalapok, kezelt adatok köre és adatmegőrzési idő

 

2.1 A Honlap személyes adat megadása nélkül látogatható. A Honlapok használata során bizonyos látogatói adatokat a Honlap webszervere automatikusan rögzít. A Honlap a látogató által a látogatáshoz használt számítógép, számítástechnikai eszköz egyes paramétereit, az IP címet és honlap-látogatottsági adatokat naplózza az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása és statisztikai célból. Ezek az adatok nem kerülnek összekapcsolásra más olyan adatokkal, amely alapján a látogató személye azonosítható lenne, így nem minősülnek személyes adatnak.

 

2.2.1 A Honlap egyes részeinek letöltésekor a Honlap kisméretű információs fájlokat ("cookie") helyez el a látogató számítógépén, számítástechnikai eszközén, illetve a böngészőjében, amennyiben a látogató böngészőjében nem tiltotta le a cookie-k fogadását. A cookie-k használatának eredményeképpen a Tarsago-hoz kerülő adatokat a Tarsago nem kapcsolja a látogató azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a látogatás végével automatikusan törlődnek. A látogató a Honlap látogatásához használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha a Honlap cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén, számítástechnikai eszközén, illetve a böngészőjében és rendelkezhet azok elfogadásáról (általában ez a böngészők alapbeállítása), illetve a cookie-k fogadását bármikor meg is tilthatja. Pár gyakrabban használt böngésző esetében a cookie kezelésére vonatkozó menüpontok:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

A cookie-k el nem fogadása esetén előfordulhat, hogy a Honlap egyes funkciói nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a látogató nem kap jogosultságot egyes adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatban további információ: http://www.youronlinechoices.com/hu/gyik#11 címen található.

A Honlapon használt cookie-k a következő táblázatban találhatóak [link].

A cookie-k használatáról a Tarsago a Honlap első látogatásakor tájékoztatja az érintetteket. A Tarsago a Honlapon szereplő eltérő tájékoztatás hiányában nem alkalmaz a 29-es Adatvédelmi Munkacsoport 2012/4. sz. véleménye szerint hozzájárulást igénylő cookie-kat.

Amennyiben a Tarsago a Honlapon szereplő eltérő tájékoztatás szerint alkalmazni kíván olyan cookie-t, amelynek alkalmazásához a hivatkozott 2012/4. sz. vélemény szerint hozzájárulás szükséges, akkor az adott cookie alkalmazása kizárólag a hozzájárulásnak a Honlapon történő megadását követően történhet, mely esetben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) a) pont). A hozzájárulás megadása önkéntes és az érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása a hozzájárulással azonos módon, illetve a következő címeken (np@tarsago.com, Tarsago Kft. Bp. 1970) tehető meg.

2.2.2 Amennyiben a Tarsago a Honlapon szereplő eltérő tájékoztatás szerint alkalmaz olyan cookie-t, amelynek alkalmazásához a hivatkozott 2012/4. sz. vélemény szerint hozzájárulás szükséges, akkor az adott cookie tárolási idejét a Honlapon szereplő cookie-ra vonatkozó tájékoztatás tartalmazza.

 

2.3.1 A Honlap bizonyos szolgáltatásaihoz (megrendeléshez, kommentekhez, kedvenc lista, értesítés), illetve részeihez való hozzáférés személyes adatok megadásához, regisztrációhoz és a felhasználási feltételek elfogadásához kötött. Regisztrálni a Honlapon ebből a célból kialakított felületen lehet.

A regisztráló érintett személyes adatait (név, felhasználói név, jelszó és e-mail cím, a megrendelés kiszolgálásához lakcím is, és amennyiben a kapcsolattartáshoz az érintett megadja telefonszám) a felhasználási feltételek elfogadásával létrejövő szerződés alapján (GDPR 6 cikk (1) b) pont) a Honlap használatának, és egyes szolgáltatásainak biztosítása céljából kezeli a Tarsago. A regisztráció önkéntes, nem kötelező. A Honlapon történő regisztráció feltétele egyes személyes adatok (név, felhasználói név, jelszó és e-mail cím és cím) megadása, mivel azok hiányában a Tarsago nem tudja a regisztrációt, illetve az azt követő megrendelést sem rögzíteni, sem teljesíteni, míg más személyes adatok (telefonszám) nem feltétele a regisztrációnak. A Tarsago az Adataim rész alatt biztosítja az érintettnek, hogy a megadott adatait elérje, javíthassa és kiegészíthesse, azok változása esetén. A megadott adatok változása esetén az érintett a változásokat az Adataim rész alatt köteles átvezetni, így biztosítva az adatok pontosságát és időszerűségét. A téves, elavult adatokból eredő károk, többlet költségek az érintettet terhelik.

2.3.2 A Tarsago a regisztráció keretében megadott személyes adatokat a regisztrációval létrejött szerződés fennállásának időtartama alatt és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § alapján az azt követő 5 évig tárolja és kezeli eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában. Az érintett a regisztrációt, illetve a regisztrációval létrejött szerződést bármikor megszűntetheti a következő címek (np@tarsago.com, Tarsago Kft. Bp. 1970) valamelyikére írt levelével. A regisztráció, illetve a regisztrációval létrejött szerződést megszűntetése a már leadott megrendelést, és az azzal kapcsolatos adatkezelést nem érinti.

 

2.4.1 Az érintett személyes adatait (név, cím, és e-mail cím, felhasználói név, továbbá amennyiben azt a kapcsolattartáshoz az érintett megadta telefonszám, illetve ha adott meg szállítási címez) a Honlapon leadott megrendelés esetén a megrendeléssel létrejövő szerződés alapján (GDPR 6 cikk (1) b) pont) a szerződés teljesítése céljából is kezeli a Tarsago. A megrendelés önkéntes, nem kötelező, de megrendelés leadásának és teljesítésének előfeltétele a regisztráció és a regisztráció keretében személyes adatok (név, felhasználói név, cím, és e-mail cím) megadása, mivel azok hiányában a Tarsago nem tudja a megrendelést sem rögzíteni, sem teljesíteni.

2.4.2 A Tarsago a személyes adatokat a szerződés teljesítése céljából a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § alapján 5 évig, illetve az adójogszabályok, illetve számviteli szabályok által előírt időtartamig tárolja és kezeli.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. §-a a bizonylat megőrzés körében előírja, hogy az iratokat az adózónak (Tarsago-nak) a nyilvántartás módjától függetlenül az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 5 évig kell megőriznie.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a a bizonylatok megőrzése körében előírja, hogy a gazdálkodó (Tarsago) a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot, legalább 8 évig köteles olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni. Bizonylat többek között a szerződés és a számla is.

 

2.5.1 A Honlapon lehetőség van hírlevélre történő feliratkozásra e-mail cím megadásával. A hírlevélre feliratkozó érintettek személyes adatát (e-mail cím) a Tarsago abból a célból kezeli, hogy az érintetteknek rendszeresen eljuttassa a hírlevelet, mely friss híreket, kedvező vásárlási ajánlatokat, tájékoztatásokat tartalmazhat és címzett elektronikus hirdetésnek minősül. A hírlevél küldés közvetlen üzletszerzésnek minősül.

A hírlevél esetében az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) a) pont). Az adatszolgáltatás és a hozzájárulás önkéntes. Az érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása a hozzájárulással azonos módon, illetve a következő címeken (np@tarsago.com, Tarsago Kft. Bp. 1970) tehető meg.

2.5.2 A Tarsago a személyes adatokat hírlevél kiküldés céljából addig kezeli és tárolja, amíg az érintett az ilyen célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vissza nem vonja, illetve meg nem tiltja adatainak e célból történő kezelését, vagy adatainak törlését nem kéri.

 

3. Közvetlen üzletszerzési hozzájárulás

A 2.5.1 pont szerinti hozzájárulással egyidőben az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű és kifejezett önkéntes hozzájárulását adja a Grt. 6.§ (1)-(2) bekezdés szerint a részére, mint reklám címzettje részére közvetlen megkeresés módszerével (közvetlen üzletszerzés) történő címzett elektronikus hirdetés küldéséhez. A hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.

 

4. Személyes adatok címzettjei

4.1 Adatfeldolgozók

A személyes adatok kezelésében a Tarsago mellett a Tarsago által megbízott adatfeldolgozók vesznek részt. A Tarsago a személyes adatokat az általa megbízott következő adatfeldolgozó cégeknek továbbítja: DMS Dialogmarketing Kft., a DEXIM Csomagoló és Csomagküldő Kft., a Díjbeszedő Nyomda Zrt., a Protocall Kft., a HCL Technologies, a Sprinter Futárszolgálat Kft., a Camscape Services SRL, a BIG FISH Internet-technológiai Kft., a Vizionet s.r.o. a Visionline Kft, a BCS Hungary Kft., a Bene Ügyvédi Iroda, a Szenzor Számítóközpont Kft., a Nahimi Zrt., a GP-LK Gasztro Prémium Logisztikai és Kereskedelmi Kft., a Szondaphone Kft., valamint a Phonetic Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Gartner Intertrans Hungária Kft.

4.2 Adatkezelők

A Személyes adatokat a Tarsago más adatkezelőknek csak a jogszabályi előírásokkal összhangban továbbíthat, így különösen a következő esetekben:

- az érintett előzetes hozzájárulása alapján,

- jogszabályi felhatalmazás alapján, vagy

- hatósági végzés vagy megkeresés alapján.

 

5. A Tarsago által kezelt személyes adatokhoz a Tarsago-nál kizárólag a Tarsago titoktartásra kötelezett azon munkavállalói férhetnek hozzá, akiknek munkaköri feladata az adatkezelési feladatokra kiterjed és kizárólag e feladat ellátása érdekében és az ehhez szükséges mértékben.

A Tarsago által kezelt személyes adatokhoz a Tarsago által megbízott adatfeldolgozóknál, illetve engedélyezett további adatfeldolgozóknál kizárólag azok titoktartásra kötelezett azon munkavállalói férhetnek hozzá, akiknek munkaköri feladata a Tarsago-nak végzett adatfeldolgozásra kiterjed és kizárólag az adatfeldolgozási feladat ellátása érdekében és ehhez szükséges mértékben.

 

6. Érintett jogai

Az érintett jogait elsősorban a GDPR 12, 15-21, 77-80 és 82 cikkei szabályozzák. Jelen pontban e rendelkezések legfontosabb részeit ismertetjük.

A Tarsago indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk alapján előterjesztett kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Tarsago a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Az érintett által kért információkat írásban vagy más módon - ideértve adott esetben az elektronikus utat is - kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha a Tarsago nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

6.1 Az érintett hozzáférési joga

6.1.1 Az érintett jogosult arra, hogy a Tarsago-tól visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a Tarsago-tól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

6.1.2 Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

6.1.3 A Tarsago az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Tarsago az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

6.2 A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Tarsago indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

 

6.3 A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)

6.3.1 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Tarsago indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Tarsago gyűjtötte vagy más módon kezelte;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett a GDPR biztosította jogával élve tiltakozik a Tarsago adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat a Tarsago-ra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy

f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

6.3.2 Ha a Tarsago nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek szerint azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket - ideértve technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a Tarsago-tól a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

6.3.3 Az 6.3.1 és 6.3.2 pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges különösen:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, a Tarsago-ra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

6.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

6.4.1 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Tarsago korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Tarsago ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) a Tarsago-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett a GDPR biztosította jogával élve tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Tarsago jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

6.4.2 Ha az adatkezelés a 6.4.1 pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6.4.3 A Tarsago az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést.

 

6.5 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

A Tarsago minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Tarsago tájékoztatja e címzettekről.

 

6.6 A tiltakozáshoz való jog

6.6.1 Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Tarsago a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Tarsago bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.6.2 Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

6.6.3 Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

6.6.4 Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

6.6.5 Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

6.7 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál - különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban -, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (rövidítve: NAIH, cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5., további elérhetőségek: +36 (1) 391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu,  www.naih.hu)

 

6.8 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

6.8.1 Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

6.8.2 Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy 3 hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

6.8.3 A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Magyarország bíróságairól, az illetékes bíróságról a www.birosag.hu honlapon tájékozódhat.

 

6.9 A Tarsago-val vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

6.9.1 Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok - köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog - sérelme nélkül, hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR rendelkezéseinek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

6.9.2 A Tarsago-val vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást a Tarsago vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Magyarország bíróságairól, az illetékes bíróságról a www.birosag.hu honlapon tájékozódhat.

 

7 A Tarsago jogosult a jelen tájékoztatót egyoldalúan módosítani figyelemmel a jogszabályi korlátozásokra az érintettek szükség szerint és megfelelő időben történő tájékoztatásával. A www.rdshop.hu honlapon a Tarsago mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatója érhető el.

 


 


rdshop.hu
saját oldalak
legnépszerűbb kategóriák
közösség
tagságok
Design & fejlesztés: