Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

1. Bevezetés

1.1 Az rdshop.hu domain név alatt elérhető Internetes weboldalt (Weboldal) a Tarsago Magyarország Kft. (székhely és postai cím: 1138 Budapest, Duna Tower - Népfürdő utca 22.; cégjegyzékszám: 01-09-073862; adatkezelési nyilvántartási szám: 00052-0001) a továbbiakban: Üzemeltető vagy Tarsago) üzemelteti és tartja fenn.

1.2 A Weboldal célja annak biztosítása, hogy a Tarsago ügyfelei az Interneten is előfizethessenek az Üzemeltető nyomtatott kiadványaira, illetve megvásárolhassák a Tarsago könyv-, CD, DVD és egyéb kiadványait, és egyéb, a Tarsago által a weboldalon forgalmazott termékeket.

1.3 A jelen szerződési feltételek (ÁSZF) hatálya csak a Weboldalon nyújtott szolgáltatásokra és értékesített termékekre, illetve a Weboldalon elérhetővé tett információkra terjed ki.

1.4 A Weboldal használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat az Üzemeltető nem iktatja.

 

2. A Weboldalon elérhető termékek és szolgáltatások megrendelésére vonatkozó információk

2.1 A Weboldalon megtalálható termékek Weboldalon keresztül történő megvásárlása csak előzetes regisztrációt követően lehetséges. A Weboldalon közölt információk a Ptk. rendelkezései alapján ajánlattételi felhívásnak - és nem szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak - minősülnek. A Weboldalon elektronikus úton való megrendelés esetén következésképpen a megrendelő minősül ajánlattevőnek.

2.2 A Weboldalon feltüntetett árak tájékoztató jellegű, bruttó fogyasztói árak, amelyek termékek megrendelése esetén (a magazin előfizetések kivételével) nem tartalmazzák a szállítás és a csomagolás költségét, amelyek külön felszámításra kerülnek. A szállítási és csomagolási költségek az alábbiak szerint alakulnak:
(a) ismeretterjesztő könyvek, a CD,- és DVD kiadványok esetén 1490,- Ft,
(b) több termék együttes vásárlása esetén a csomagolási és postaköltség 1490 Ft;

2.3 Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Weboldalon feltüntetett termékek rendelkezésre állása vagy szolgáltatása tekintetében; az ajánlatok a készlet erejéig érvényesek.

2.4 A Weboldalon történő megrendelés elküldését követően a megrendelés megérkezését az Üzemeltető visszaigazolja.

 

3. A fogyasztónak minősülő megrendelőt megillető elállás joga

3.1 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 20.§-a alapján a fogyasztónak minősülő megrendelő (azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) indoklás nélkül elállhat a vásárlástól (termék átvételétől vagy szolgáltatás esetén a szerződés megkötésének napjától) számított 14 napon belül. Ennek megfelelően amennyiben a megrendelő fogyasztónak minősül, a fenti határidőn belüli elállási jogát a Kormányrendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta ( Elállási nyilatkozat.doc) felhasználásával vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja személyesen vagy e-mail útján beküldve.

3.2 A megrendelőt nem illeti meg a 3.1 pontban meghatározott elállási jog az alábbi esetekben:
(a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az Üzemeltető a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
(b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
(c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
(d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
(e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
(f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
(g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke az Üzemeltető által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
(h) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
(j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; vagy
(k) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha az Üzemeltető a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállásra vonatkozó jogát.

3.3 A jelen ÁSZF-fel összhangban gyakorolt elállás esetén a megrendelő köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni az Üzemeltető részére a saját költségén. Feltéve, hogy a megrendelő a terméket az Üzemeltető részére visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy azt visszaküldte, az Üzemeltető a megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget visszatéríti postai úton a megrendelő részére a megrendelő által helyesen megadott névre, postai címre, legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül. A megrendelőnek lehetősége van a visszatérítést banki utalás formájában is kérni, amennyiben az elállás alkalmával pontosan megadja önkéntesen a banki utaláshoz szükséges adatokat, mint a bankszámlatulajdonos neve, a bankszámla vezető bank neve, bankszámlaszám. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a megrendelő által megadott adatok pontatlanságából vagy helytelenségéből eredő teljesítési hibákért. 

3.4 Amennyiben a fogyasztónak minősülő megrendelő kifejezett kérésére az Üzemeltető a megrendelt szolgáltatás teljesítését az elállási határidő lejárta előtt megkezdi, köteles megtéríteni az Üzemeltető ésszerű költségeit amennyiben a teljesítés megkezdését követően gyakorolja elállási jogát.     

3.5 A visszatérítés nem vonatkozik a szállítási és csomagolási költségekre, valamint a termék visszaküldésének költségeire, melyek a megrendelőt terhelik. Amennyiben a Weboldalon vásárolt termék az Üzemeltetőnek fel nem róható okból rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotban érkezik vissza az Üzemeltetőhöz, az Üzemeltető nem vállalja a vételár visszatérítését, és azt a megrendelő költségén visszajuttatja a megrendelő részére.

3.6 A magazin előfizetésre vonatkozó előfizetői szerződések megszüntetéséről a 7. pont rendelkezik.

 

4. Kellékszavatosság, termékszavatosság és jótállás

4.1 A Weboldalon megrendelt termékek hibája esetén a megrendelő a Ptk. alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet az Üzemeltetővel szemben és ennek során kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az Üzemeltető számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Megrendelő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket az Üzemeltető költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy - végső esetben - elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést az Üzemeltető nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha arra az Üzemeltető adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A megrendelő a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben a megrendelő igazolni tudja, hogy a terméket vagy szolgáltatást az Üzemeltető nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a megrendelő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

4.2 Ingó dolog (termék hibája esetén a megrendelő választhat, hogy kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesít. Termékszavatosság esetén a megrendelő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A termék hibáját a megrendelő köteles bizonyítani. A termék gyártója (forgalmazója) csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba, a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. Felhívjuk figyelmét, hogy a gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre vagy egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

4.3 Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet tartalmaz előírásokat. A kormányrendelet hatálya alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetén a kötelező jótállás időtartama 1 év, melynek kezdő időpontja a termék fogyasztónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést az Üzemeltető vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Jótállási igényét a megrendelő a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél közvetlenül is érvényesítheti.

4.4 A megrendelő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a megrendelőt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

5. Fizetési módok

5.1 A Weboldalon történő megrendelés esetén az alábbi fizetési módok közül választhat:
(a) Interneten keresztül bankkártyával, a CIB Bank Zrt. által nyújtott szolgáltatás segítségével, amelynek keretén belül teljesen biztonságosan, megfelelő titkosítással védetten küldheti el bankkártya adatait közvetlenül a bankhoz.
(b) postai utánvéttel a megrendelt termék átvételekor

5.2 Tájékoztatjuk, hogy az Interneten történő fizetésnél a tranzakció jogosságát a kártyatulajdonosok érdekében a bank külön ellenőrzi, ezért ilyen módon való fizetés esetében a szállítási határidő meghosszabbodhat.

 

6. A megrendelések feldolgozására és a megrendelt termékek szállítására vonatkozó információk

6.1 A megrendelések feldolgozása és postázása hétköznapokon történik, hétvégén a Weboldal ügyfélszolgálata szünetel.

6.2 Az ügyfélszolgálat elérhetőségére vonatkozó adatok:

(a) telefonszám: (06-1) 296-3600 (elérhető 9.00 - 17.00 óráig);
(b) levélcím: 1970 Budapest;
(c) e-mail: HU-CS@tarsago.com

6.3 Magazin előfizetés megrendelése esetén az előfizetési díj befizetése után a Tarsago értesítőt küld az előfizető részére az előfizetése indítási időpontjáról.

6.4 A magazinokat és esetenként a termékeket is zárható, szabvány levélszekrénybe kézbesíti a Magyar Posta Zrt. (Magyar Posta) vagy a Tarsago más alvállalkozója. Ennek hiánya esetén az előfizető kérésének megfelelően a kézbesítés egyéb helyre is történhet, ilyen esetben azonban kizárólag a megrendelőt terheli a felelősség a magazin vagy a termék biztonságos megérkezéséért, azért ugyanis a Tarsago, a Magyar Posta vagy a Tarsago más alvállalkozója nem vállal felelősséget. A pontos kézbesítés érdekében az előfizetőnek a postaládáján fel kell tüntetnie a kézbesítési nevet és minden esetben biztosítania kell a levélszekrényéhez való hozzáférést.

6.5 Termékek megrendelése esetén a megrendelt termékeket az Üzemeltető - az 5.1 pontban foglalt eljárás kivételével - csomagküldő szolgálattal juttatja el a megrendelők címére, a vételár kiegyenlítésétől, vagy postai utánvéttel való megrendelés esetén a megrendelés leadásától.

 

7. A magazin előfizetésekre vonatkozó speciális rendelkezések

7.1 A Tarsago csak a belföldi magazin előfizetéseket kezeli.

7.2 Az előfizetői díj - mely az adott számlázási időszakra vonatkozó teljes költséget tartalmazza - megfizetésével a megrendelés adatai szerinti határozott vagy határozatlan idejű előfizetői szerződés jön létre az előfizető és a Tarsago között. A szerződés időtartama alatt a megrendelt magazint Tarsago a megrendelő részére az általa megadott kézbesítési címre továbbítja jelen ÁSZF 5. pontjában meghatározottak szerint.

7.3 Az előfizetők a megrendelésekkel, előfizetésekkel kapcsolatos címváltozásokat, esetleges észrevételeket és reklamációkat a 6.2 pontban megjelölt ügyfélszolgálati elérhetőségeken jelenthetik be az ott meghatározottak szerint.

7.4 A Tarsago a címváltozásokat - átfutási idejük miatt - nem minden esetben tudja a következő lapszámnál érvényesíteni. Abban az esetben, ha az előfizető címváltozását e-mail-ben vagy levélben jelenti be, a bejelentésnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:
(a) régi kézbesítési cím;
(b) új kézbesítési cím; és
(c) az új címre átirányítandó magazin/ magazinok neve (levélben történő bejelentés esetén telefonszám megadása is kötelező, amelyen a Tarsago elérheti a bejelentőt egyeztetés céljából).

7.5 Amennyiben az adott előfizetőnek több magazinra is van előfizetése, a Tarsago csak az átirányítani kért magazint fogja a részére bejelentett új címre küldeni.

7.6 Az előfizető bármikor jogosult a Tarsago-val kötött előfizetői szerződését felmondani. Az előfizetés időtartama általában 3, 6 vagy 12 hónap, de a Tarsago által kínált egyes akciók során más időtartamra is elő lehet fizetni a lapokra. A Tarsago a szolgáltatás folyamatossága érdekében az előfizetési időtartam lejártát követően továbbra is küldi az előfizetőnek az általa megrendelt magazint, kivéve amennyiben ennek megszüntetését az előfizető kifejezetten kéri (ezt telefonon is bejelentheti), vagy az újabb lapszámmal megküldött csekket nem fizeti be.

7.7 Az előfizető bármikor jogosult a Tarsago-val kötött előfizetői szerződését felmondani.

7.8 Az előfizető felmondását az ügyfélszolgálat 6.2 pontban megjelölt elérhetőségein köteles bejelenteni. Az előfizetés lemondása esetén a felmondásnak tartalmaznia kell a következő adatokat:
(a) az előfizetői szerződés felmondására utaló nyilatkozatot;
(b) a lemondani kívánt magazin nevét;
(c) a lemondás időpontját;
(d) az előfizető számlázási és kézbesítési adatait; és
(e) annak megjelölését - a szükséges adatokkal kiegészítve -, hogy az előfizető a részére esetlegesen visszajáró előfizetői díjat postai vagy banki átutalás útján kívánja átvenni.

7.9 Egy lap esetleges megszűnése esetén, a Tarsago előfizetés hátralévő időtartamára eső előfizetési díjat az előfizetőknek külön kérés nélkül visszatéríti.

 

8. Vegyes rendelkezések

8.1 A jelen ÁSZF hatálybalépésének időpontja 2014. június 13. Az Üzemeltető fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosítása esetén az Üzemeltető az új szerződési feltételeket közzéteszi a Weboldalon, és a Weboldal nyitóoldalán figyelmezteti a felhasználókat a szerződési feltételek módosulásáról és a hatályba lépés időpontjáról. A figyelmeztetés elmulasztása az új ÁSZF hatálybalépését nem érinti.
8.2 A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben végzett, személyes adatokkal végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat a Weboldal Adatkezelési Tájékoztatója nyújt tájékoztatást..


rdshop.hu
saját oldalak
legnépszerűbb kategóriák
közösség
tagságok
Design & fejlesztés: