Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

1.                  Bevezetés

1.1              Az rdshop.hu domain név alatt elérhető Internetes weboldalt (Weboldal) a Tarsago Magyarország Kft. (1138 Budapest, Duna Tower - Népfürdő utca 22.; cégjegyzékszám: 01-09-073862) a továbbiakban: Üzemeltető vagy Tarsago) üzemelteti és tartja fenn. A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) célja, hogy meghatározza a Weboldal igénybe vevői (Felhasználók) általi felhasználás feltételeit.

1.2              A Weboldal használatának megkezdésével a Felhasználók elink0lfogadják a jelen Szabályzat feltételeit. Az Üzemeltető bármikor jogosult a Szabályzat egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Weboldal használatával a Felhasználók elfogadják a Szabályzat módosítását.

1.3              Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 4.§-a által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Weboldal nyitóoldaláról elérhető Impresszum tartalmazza.

2.                  A Weboldal használatának általános feltételei és szabályai

2.1              A jelen Szabályzatban meghatározott korlátok között bárki a Weboldal Felhasználója lehet, aki megérti, elfogadja és betartja a jelen Szabályzatot és a vonatkozó jogszabályokat.

2.2              A Felhasználók részére az Üzemeltető az alábbi feltételek együttes teljesítésétől függően teszi lehetővé a Weboldal használatát:

(a)        a Weboldal kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és az Üzemeltető jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható;

(b)        a Weboldal keretein belül hozzáférhető tartalom semmilyen formában vagy módon nem módosítható vagy használható fel az Üzemeltető vagy az adott tartalom tekintetében az engedélyezési jogokat gyakorló harmadik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül a Weboldalon kívül;

(c)                tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Weboldal jelen Szerződésben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Weboldal üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Weboldal rendeltetésszerű működtetését.

2.3              A Weboldal bizonyos elemei (például a vásárlás) csak regisztrált Felhasználók számára érhetőek el.

2.4              A Weboldalon olvasható információk (beleértve többek között az egészségügyi tájékoztatásokat is) kizárólag általános tájékoztatási célokat szolgálnak és nem minősülnek (szak)tanácsadásnak. Kizárólag a Felhasználók felelőssége, hogy a megfelelő szakembertől szaktanácsot kérjenek, mielőtt a Honlapon közölt tájékoztatásnak megfelelően cselekszenek.

2.5              EGÉSZSÉGÜGYI FELHÍVÁS: a Felhasználó minden esetben kérje ki orvosának, vagy más képzett egészségügyi szakembernek a véleményét bármely kérdésben, amely egészségi állapotával kapcsolatos! Ennek elmulasztásáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

3.                  A regisztráció

3.1              A regisztráció folyamata a Weboldal regisztrációs ívének valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Ezt követően a Felhasználó az e-mail címére az Üzemeltető által elküldött visszaigazolásban (megrendelés elfogadása) lévő link útján vagy egyéb az Üzemeltető által meghatározott módon aktiválhatja regisztrációját. A regisztrációkor nem élő, vagy a Felhasználó által nem látogatott postafiókhoz tartozó e-mail cím megadása következtében a regisztrált felhasználóhoz el nem jutó információk miatt keletkező bármilyen kárért, adatvesztésért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

3.2              Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, az adott Felhasználó Weboldalhoz történő hozzáférését korlátozza vagy megtagadja. A regisztráció során a Felhasználónak meg kell adnia e-mail címét és egy általa választott jelszót. Az egyes felhasználói jelszavak és fiókok titkosságának megőrzése teljes mértékben az adott Felhasználó felelőssége. Az egyes Felhasználókat terheli továbbá a teljes felelősség a fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználók kötelesek az Üzemeltetőt haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. Az Üzemeltető adatok illetéktelen személyek tudomására jutásának megakadályozása érdekében a szükséges és rendelkezésére álló technikai megoldásokat alkalmazza, és nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával az Üzemeltetőnek vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

3.3              Az Üzemeltető 3 hónap elteltét követően törölheti az inaktív Felhasználókat rendszeréből. A regisztráció törlése előtt az Üzemeltető saját döntése szerint felhívhatja a törlésre a Felhasználó figyelmét, és lehetőséget biztosíthat a regisztráció meghosszabbítására.

4.                  Szellemi alkotáshoz fűződő jogok

4.1              A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 61. §-a értelmében olyan gyűjteményes műnek minősülő adatbázisnak minősül, amelyre nézve a szerzői jogok összessége és a Szjt. 84/A. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott jogok az adatbázis előállítójaként az Üzemeltetőt illetik meg.

4.2              A Weboldal keretében az Üzemeltető által közzétett tartalom, valamint a Weboldal maga - ideértve többek között a Weboldal lay-outját, logóját, design-ját, szerkesztési elvet, a Weboldal üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást - az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi, és az a Weboldal rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

5.                  Felelősség a Weboldal használatáért

5.1              Mivel az Üzemeltető a Weboldalt adott állapotban nyújtja, a Weboldal - ideértve a Weboldal üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Weboldal keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Az Üzemeltető nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

5.2              A Weboldal használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.

5.3              Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a helytállás kötelezettsége kizárólag az adott jogsértést (ideértve úgy a jogszabályok, mint harmadik személyek jogainak megsértését) vagy kifogásolt cselekményt vagy mulasztást elkövető Felhasználót terheli, illetve a Felhasználó vállalja, hogy minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést (például a visszaéléséért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és az Üzemeltető érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele, felhasználási engedély beszerzése) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban és szemben az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés Üzemeltető nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és az Üzemeltetőnél az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket). A Felhasználó köteles az Üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami az Üzemeltetőt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, beleértve, de arra nem korlátozva az Üzemeltetővel szemben indított bármely per vagy más eljárás következményeit és az azzal kapcsolatos minden költséget. A Felhasználó felelőssége a Weboldal használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a jelen Szerződés megszűnését követően is fennáll.

5.4              Az Üzemeltető jogsértés esetén a hatályos jogszabályok szerint együttműködik az illetékes hatóságokkal, és átadja részükre a jogsértést elkövető Felhasználóról rendelkezésére álló adatokat.

5.5              Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Weboldalt, az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által közzé, - vagy elérhetővé tett információkat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés, más adataival történő vagy egyéb visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

5.6              Bármely jogsértés, illetve a jelen Szabályzat megsértésének további szankciójaként az Üzemeltető a jogsértő Felhasználót meghatározott időre, vagy akár véglegesen is kizárhatja a Weboldalból.

5.7              Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért az Üzemeltető felelősségét kizárja, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, az Üzemeltető birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.

5.8              Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy a Weboldal keretén belül jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében. Az Üzemeltető jogsértés esetén az eljáró hatóságoknak minden segítséget megad a jogszabályokat és harmadik személyek jogait sértő cselekmények elkövetői kilétének megállapítása és felelősségre vonásuk érdekében.

6.                  Akciók, promóciós játékok

6.1       Az Üzemeltető által a Weboldallal kapcsolatban szervezett játékok vagy más akciók a (a továbbiakban együttesen: Akciók) jelen Szabályzat hatálya alá tartoznak. Az Akciók általában, a részvételi feltételekben elhelyezett ellenkező utalás hiányában csak regisztrált Felhasználók számára érhetőek el.

6.2       A Felhasználó köteles az Akciókban való részvétellel összefüggésben rendeltetésszerűen használni a Szolgáltatást, így tilos minden visszaélés, például robotok használata. A Szabályzat megszegése az Akciókból való kizárást és az esetleges nyeremény elvesztését vonhatja maga után. A visszaélés megállapítása, a kizárás és a nyereménytől való megfosztás illetve egyéb szankciók alkalmazása tekintetében kizárólag az Üzemeltető álláspontja és döntése az irányadó. Az Akciókban való részvétel elengedhetetlen előfeltétele a valós, pontos és teljes kapcsolattartói adatok szolgáltatása az Üzemeltető részére. Nem megfelelő adatok megadása vagy hiányos adatszolgáltatás esetén az Üzemeltető nem köteles a nyeremény szolgáltatására illetve nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítéséért, annak elmaradásáért vagy egyéb következményekért.

6.3       Az Akciókban való részvétel csak magyarországi állampolgárok számára lehetséges; az Üzemeltető nem vállalja az esetleges nyeremények országhatáron kívülre történő küldését. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a nyeremény nyújtásáért, szolgáltatásáért, illetve egyébként a nyeremény tekintetében (például a nyeremény tulajdonsága, minősége, színvonala), amennyiben azt adott nyeremény szolgáltatásáért harmadik személy vállalt kötelezettséget. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a nyeremények kézbesítéséért sem, amennyiben azt harmadik személy (például Magyar Posta, futárszolgálat) végzi.

7.                  Vegyes rendelkezések

7.1              A jelen Szabályzat hatálybalépésének időpontja 2012. január 1..

7.2              A Weboldal használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat az Üzemeltető nem iktatja. A Szabályzat elfogadásával létrejövő jelen szerződés regisztrált Felhasználó esetében azonnali hatállyal megszűnik a Weboldal megszüntetésével, a Felhasználó regisztrációjának az Üzemeltető általi törlésével vagy a Felhasználó végleges kizárásával, illetve a Felhasználó önkéntes regisztrációtörlésével a regisztráció törlésekor.

7.3              A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájézotató rendelkezik.

7.4              A Weboldal használatát az Üzemeltető jelenleg ingyenesen biztosítja.

7.5              A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben végzett, személyes adatokkal végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat a Weboldal Adatkezelési Tájékoztatója nyújt tájékoztatást.

7.6              A Weboldal keretén belül végzett vásárlásokra az Üzemeltető Általános Szerződési Feltételei vonatkoznak.

8.  Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platform

 


rdshop.hu
saját oldalak
legnépszerűbb kategóriák
közösség
tagságok
Design & fejlesztés: